diumenge, 22 de gener del 2012

El refugi antiaeri de les cases barates d’Horta

     
Arran de l’Exposició Universal de 1929 i per a facilitar un habitatge digne per a moltes del les famílies arribades a la ciutat des de altres indrets de Espanya, es construiran quatre grans polígons d’habitatges. Un d’aquests, al peu del turó de la Peira, fou l’anomenat de Ramon Albó i conegut popularment com a cases barates d’Horta. Altres noms que també a ha tingut aquest barri és: Grup de cases barates Giner de los Rios durant la Guerra Civil i avui de Can Paguera. En aquest barri el 28 de febrer de 1932 l’alcalde de Barcelona doctor Aiguader va inaugurar el Grup escolar Giner de los Ríos.
Com a dada complementaria i per a facilitar la informació, dir que inicialment els carrers van ser denominats fins l’any 1945 amb números, moment el qual es van canviar per a noms de diferents pobles de les comarques gironines.
Durant la Guerra Civil i davant de l’amenaça dels bombardeigs que va patir Barcelona els veïns de les cases barates d’Horta s’organitzaren per a construir un refugi antiaeri, excavat en la muntanya a sota del turó de la Peira i amb l’epígraf: Refugi 647 - carrer 19 (Cases Barates d’Horta - Turó de la Peira) (subvencionat).
Per a facilitar l’accés al veïns alhora de refugiar-se, l’obra fou planificada amb quatre entrades de galeria de mina d’una allargada variable, repartides al llarg del carrer número 19 –Cornudella– que havien de confluir en una altra galeria  paral•lela aquest carrer dins de la muntanya i que les enllaçaria.
Les entrades al refugi que s’obriren en el mur que limitava el barri per la banda de la muntanya: I s’organitzaren de tal manera que cadascuna tingues al davant un carrer, obrint-se davant dels carrers 10 –Darnius–,  30 –Pins–, 34 –Fitor–, la quarta es va construir també en el mur a prop de l'escola, segons informacions es tractava d'una entrada doble ja que hi havia una segona boca prop de l’escola. Aquesta entrada i segons documentació de l’època també tenia un pou de ventilació.
Segons un informe de l’Ajuntament de Barcelona de començament dels anys quaranta, el refugi de les Cases barates d’Horta estava en aquestes condicions: Estado actual: Cinco bocas tapiadas, de ellas dos revestidas; Longitud de mina 198 ml revestida 111,90 m; 2,00 X 2,00; Protección superior 8,00 m; Capacidad 396 m2;  i afegia les actuacions a fer; Derribo paredes de cierre 5; Revestido bocas 3; Revestir mina 86,10 m; Galería nueva 156 m.
Del que es desprèn d’aquest informe, es pot interpretar que les cinc entrades estaven obertes, però que només dos estaven fetes amb maons; que faltava completar part de la galeria de mina, pel que s’ha pogut veure en la visita al refugi del 21 de gener de 2012, la galeria que hauria d’enllaçar les galeries d’entrada, només estava iniciada o breument apuntades en petits trams.
També es pot entreveure que totes les entrades van ser clausurades o sigui tapiades per l’ajuntament a l'acabar la guerra, però del que es desprèn de les converses amb alguns veïns sembla ser que aquestes en un moment donat foren enderrocades i es convertiren en habitatge d’alguna família o també com espai de jocs per a la mainada
Pel que fa a l’esmentada visita en la qual només es va poder accedir a dues de les entrades, les que hi ha davant dels carrers Fitor i Pins. La primera tant l’entrada com la galeria estan en molt bones condicions, de les restes que hi ha en les seves parets les més importants són les referents a la il•luminació d’aquesta galeria, amb tacs de fusta ancorats a les parets i en el sostre.
En quan a la segona galeria visitada, es pogué veure que l’obra no estava tant avançada, quan va acabar la guerra, cosa que en el pas dels anys a generat l’enfonsament d’algun tros de la galeria que no havia estat folrada amb maons. Pel que fa a la il•luminació no s’han trobat tacs de fusta a les parets, però si un aplic del que podria ser per l’enllumenat d’emergència i una obertura en el lateral d’aquesta galeria convenientment construïda, com si allí s’hagués volgut construir alguna mena de servei, infermeria o lavabos.